Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden bestaan uit 2 delen. Het eerste deel is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot optredens door één of meerdere groepen van The Choir Company. Het tweede deel is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot deelname aan (één of meerdere) projecten van The Choir Company. 

Deel 2: overeenkomsten met betrekking tot deelname aan (één of meerdere) projecten.

1.Algemene bepalingen:

a.) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot deelname aan (één of meerdere) projecten van The Choir Company (“Overeenkomst Projectendeelname”).

b.) Deze voorwaarden worden bij alle overeenkomsten vermeld of ter beschikking gesteld en zijn kosteloos op te vragen bij Stichting The Choir Company, of te bekijken op de website www.choircompany.nl.

c.) Door het aangaan van een overeenkomst, verklaart een (potentiele deelnemer) bekend te zijn en akkoord te gaan met deel 2 van onze Algemene Voorwaarden.

d.) Door het aangaan van een overeenkomst, verklaart een deelnemer bekend te zijn en akkoord te gaan met de visie van The Choir Company. (zie ook: www.choircompany.nl)

2.Aanmelding:

a.) Iedere potentiele deelnemer meldt zich aan voor één of meerdere projecten van The Choir Company, door middel van een door The Choir Company aangeboden inschrijfwijze. Indien er sprake is van aanmelding voor meerdere projecten dient voor ieder project apart een inschrijving plaats te vinden.

b.) Bij de aanmelding verklaart de potentiele deelnemer akkoord te gaan en in te stemmen met de eventuele aanvullende voorwaarden voor dat specifieke project. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website bij het desbetreffende project en dit document is getiteld “Alles op een rijtje” aangevuld met de projectnaam (bijv. “alles op een rijtje YM 2013”). Een aanvullende voorwaarde kan zijn het doen van auditie. Andere voorwaarden zijn ter discretie van het bestuur van TCC.

c.) Tevens verklaart de potentiele deelnemer akkoord te gaan met de bij deelname behorende betaalverplichting, zoals vermeld in het aanmeldformulier. Na ontvangst van de aanmelding en betaling ontvangt de potentiele deelnemer een bevestiging. Er kan sprake zijn van aanvullende voorwaarden (zoals auditie). In dit geval wordt deelname pas definitief als ook deze auditie door TCC positief is beoordeeld. Mocht de auditie leiden tot afwijzing, komt de overeenkomst niet tot stand en komt ook de betaalverplichting derhalve te vervallen.

3.Betaalwijze incasso:

a.) De betaling van de projectbijdrage is alleen mogelijk middels automatische incasso. Hier bij zijn de volgende bepalingen van toepassing en middels aanmelding verklaart de (potentiele) deelnemer hiermee akkoord te gaan:

     1) De potentiele deelnemer zorgt voor voldoende saldo, zodat incasso kan plaatsvinden.

     2) De potentiele deelnemer storneert niet zelf incasso’s als deze eenmaal zijn afgeschreven, tenzij hiervoor gegronde                     redenen zouden bestaan (zoals dubbele afschrijving voor een en hetzelfde project), waarbij de financiële administratie             direct van deze reden(en) op de hoogte wordt gesteld, via mail boekhouding@choircompany.nl of per brief.

      3) Stopzetten, storneren of niet voldoen aan de overeenkomst met betrekking tot automatische incasso, kan leiden tot                  eenzijdige opzegging van de overeenkomst (EN DUS NIET DEELNEMEN AAN HET PROJECT) door TCC, ter discretie van                het bestuur van The Choir Company. Zie ook artikel 2: aanmelding.

4.Overige bepalingen:

a.) De (potentiele) deelnemer ziet, middels zijn of haar aanmelding, af van zijn of haar (mogelijke) aanspraken als gevolg van de wet op naburige rechten en eventuele rechten met betrekking tot foto-, beeld- en geluidsmateriaal (waaronder ook, maar niet alleen: portretrecht)

b.) The Choir Company is niet aansprakelijk voor letsel, diefstal of enige andere schade, die zou kunnen vallen onder een door de deelnemer zelf af te sluiten verzekering. Dit geldt voor zowel repetities, optredens, projecten en alle andere activiteiten die worden georganiseerd door The Choir Company of derden. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor verzekeringen die dergelijke schades dekken, ook tijdens activiteiten van The Choir Company.

c.) Het bestuur van The Choir Company is gerechtigd om van een of meerdere van deze bepalingen af te wijken, in overleg met en na akkoord van de deelnemer, op verzoek van de deelnemer, of op eigen initiatief indien zij van mening is dat een specifieke situatie om een afwijkende behandeling vraagt.


5.Op deze voorwaarden en de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Bij geschillen over de inhoud van deze voorwaarden en / of de overeenkomst, kunnen deze worden voorgelegd aan een bevoegd Nederlands rechter.